Algemene voorwaarden

Preambule
AdvocatenKortingsbon dient als platform waar Gebruikers via de AdvocatenKortingsbon in contact kunnen komen met Advocaten, AdvocatenKortingsbon is echter op geen enkele wijze partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen een Advocaat en de Gebruiker.

Artikel 1. Definities.
1.1 AdvocatenKortingsbon: een handelsnaam van Hotlines B.V., statutair gevestigd te Hilversum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32168301.
1.2 Website: de website van de AdvocatenKortingsbon, is te bereiken via www.advocatenkortingsbon.nl.
1.3 Advocaat: een natuurlijk- of rechtspersoon die een vermelding verkrijgt via de AdvocatenKortingsbon. Onder Advocaat wordt eveneens een samenwerkingsverband van meerdere advocaten verstaan.
1.4 Gebruiker: een natuurlijk- of rechtspersoon die via de AdvocatenKortingsbon een Advocaat zoekt en deze bon ook aankoopt.

Artikel 2. Algemene bepalingen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AdvocatenKortingsbon gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Door het aangeven op de website van de aankoop van de Advocatenkortingsbon
verklaart de gebruiker dat zij/ hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden ook akkoord gaat.
2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen AdvocatenKortingsbon en de Advocaat in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. De overeenkomst
3.1 De overeenkomst tot aankoop van de AdvocatenKortingsbon wordt aangegaan doordat op de website , www.advocatenkortingsbon.nl de betreffende aankooproute wordt doorlopen en afgerond.
3.2 De Advocatenkortingsbon heeft geen vervaldatum
3.3 Met de AdvocatenKortingsbon kan de gebruiker van die bon zich wenden tot een advocaat die aangesloten is bij het concept van de AdvocatenKortingsbon.
3.4 De gebruiker is verplicht de bon af te geven aan de advocaat
3.5 Indien de rechtsbijstand minder dan 5 uur heeft geduurd, houdt de gebruiker het recht op korting totdat in totaal 5 uur rechtsbijstand is genoten..

Artikel 4 Betaling
4.1 Direct na ontvangst van de betaling door de administratie van de AdvocatenKortingsbon wordt er aan de gebruiker een toelichtende brief gestuurd met de AdvocatenKortingsbon alsook een op naam gestelde factuur.
4.2 De AdvocatenKortingsbon kan niet (door) verhandeld worden en er bestaat geen recht op terugbetaling van het aankoopbedrag.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
5.1 AdvocatenKortingsbon functioneert als een platform en biedt slechts technische en ondersteuning aan Advocaten die via AdvocatenKortingsbon Gebruikers willen bereiken. AdvocatenKortingsbon is nadrukkelijk niet betrokken bij enige eventuele overeenkomsten of anderszins tussen een Gebruiker en een Advocaat. Wanneer afspraken tussen een Gebruiker en een Advocaat niet worden nageleefd door één van de partijen dan kan AdvocatenKortingsbon hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld. De Advocaten zijn zelf verantwoordelijk voor het nakomen van alle (wettelijke) verplichtingen die bij het sluiten van een overeenkomst van toepassing zijn.
5.2 De aansprakelijkheid van AdvocatenKortingsbon wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien AdvocatenKortingsbon een vermelding van een Advocaat niet naar behoren weergeeft. De Advocaat dient dan AdvocatenKortingsbon onmiddellijk en naar behoren schriftelijk op de hoogte stellen en zo nodig in gebreke stellen, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en AdvocatenKortingsbon ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.
5.3 AdvocatenKortingsbon is niet verantwoordelijk voor onjuiste of onvolledig weergegeven vermeldingen.
5.4 Mocht AdvocatenKortingsbon aansprakelijk worden gesteld dan is de aansprakelijkheid van AdvocatenKortingsbon beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst;
AdvocatenKortingsbon is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5.5 Indien via de website AdvocatenKortingsbon wordt doorverwezen middels een hyperlink naar een website van derden is AdvocatenKortingsbon op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van en de inhoud van de desbetreffende website.
5.6 Bij het gebruik van websites zoals bedoeld in punt 5.5 zijn de gebruiksvoorwaarden en privacyregels van de desbetreffende website van toepassing.

Artikel 6 Uitsluitingen
6.1 AdvocatenKortingsbon behoudt zich het recht voor om Gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de AdvocatenKortingsbon indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of deze algemene voorwaarden.
6.2 AdvocatenKortingsbon is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten verschuldigd te zijn.
6.3 Men moet rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Dit gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie.

Artikel 7. Intellectueel eigendom
7.1 De inhoud van de Website van AdvocatenKortingsbon, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Hotlines B.V. en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan.
7.2 Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door AdvocatenKortingsbon ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Hotlines B.V.

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschil
8.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen AdvocatenKortingsbon en de Advocaat is het Nederlandse recht van toepassing.

 

AV Kopers Advocatenkortingsbon mei 2013